پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2005-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویسکوزیته و دانسیته از جمله مهمترین خواص فیزیکی برای تجزیه و تحلیل کارایی فرآیندهای غشایی و همچنین طراحی یک فرآیند غشایی جدید هستند. بعلاوه انرژی مورد نیاز برای پمپاژ سیال فرآیند نیز تابعی از مقدار این دو خصوصیت فیزیکی است. در این تحقیق ابتدا اثر عوامل مختلف فرآیند نظیر اختلاف فشار در عرض غشاء (51، 101، 152، 203، 253 کیلوپاسکال) و درجه حرارت (30، 40 و 50 درجه سانتی‌گراد) و همچنین اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مانند pH (67/6، 43/6، 25/6 و 97/5) و درصد چربی (09/0، 19/1، 4/2، 26/3 درصد) بر ویسکوزیته و دانستیه تراوه در طی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر مورد بررسی قرار گرفت. سپس با کمک نرم افزار آماری Sigmastat دو مدل رگرسیون چند متغیره خطی به منظور پیشگویی ویسکوزیته و دانسیته در فرآیند اولترافیلتراسیون شیر بدست آمد. نتایج تجربی نشان داد که با افزایش دمای فرآیند و درصد چربی شیر مقدار ویسکوزیته و دانسیته کاهش می‌یابد. تغییرات pH تأثیر چندانی بر ویسکوزیته و دانسیته نداشت. اما با افزایش اختلاف فشار عملیاتی رفتار دو گانه‌ای مشاهده شد، بطوری که تا فشار 152 کیلوپاسکال مقدار دانسیته و ویسکوزیته افزایش یافت؛ ولی ادامه افزایش فشار موجب کاهش دانسیته و ویسکوزیته گشت. در ضمن نتایج مدلسازی آماری برای ویسکوزیته و دانسیته نشان داد که ویسکوزیته تنها تابعی از دما است و بین داده های واقعی با مقادیر پیشگویی شده توسط مدل همبستگی عالی (R=0.976) وجود دارد، در حالی که دانسیته وابسته به درصد چربی و دما بوده و بین داده های تجربی با مقادیر بدست آمده توسط مدل انتخابی همبستگی خوبی (R=0.904) مشاهده شد.

کلمات کلیدی

اولترافیلتراسیون؛ شیر؛ ویسکوزیته؛ دانسیته؛ تراوه و مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204009,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2005},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {اولترافیلتراسیون؛ شیر؛ ویسکوزیته؛ دانسیته؛ تراوه و مدلسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2005

[Download]