پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-6) , صفحات (123-128)

عنوان : Evaluation of germination behaviors and optimum planting date of Ferula gummosa ( بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) )

نویسندگان: , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آزمایشی به منظور بررسی ویژگیهای جوانه زنی، روشهای شکستن خواب و نیز تاریخ کاشت مناسب گیاه دارویی باریجه در سالهای 1382 تا 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. در این آزمایش اثر دو تیمار شستشو و عدم شستشوی بذور با درجه حرارت های 2، 5، 8 و 11 درجة سانتیگراد برروی درصد و سرعت جوانه زنی و نیز اثر سه تاریخ کاشت بهاره، پاییزه و زمستانه، بر روی درصد سبز کردن بذور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی شکستن خواب در بذور باریجه نشان داد که بیشترین درصد (5/97) و سرعت جوانه زنی (5/1 بذر در روز)، در تیمار شستشوی روزانه بذور در دمای هشت درجه سانتیگراد بود. اعمال تیمار شستشوی روزانه بذور موجب افزایش معنی دار درصد جوانه زنی (72-33 درصد) در تمامی تیمارهای حرارتی گردید. افزایش درجه حرارت از هشت درجه سانتیگراد به بعد باعث کاهش شدید درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو تیمار شستشو و عدم شستشو شد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد بوته های سبز شده در دو تاریخ کاشت پاییزه و زمستانه بوده و هیچ گونه بذری در تاریخ کاشت بهاره سبز نگردید. واژه های کلیدی: باریجه، گیاهان دارویی، ویژگی های جوانه زنی

کلمات کلیدی

بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:298,
author = {, and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Evaluation of germination behaviors and optimum planting date of Ferula gummosa},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {123--128},
numpages = {5},
keywords = {بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Evaluation of germination behaviors and optimum planting date of Ferula gummosa
%A ,
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]