دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (21-36)

عنوان : Corotational lagrangian formulation for elastic and elastic-plastic large deformation analysis using FEM ( تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد )

نویسندگان: مهرداد جبازاده , رضا نقدابادي , مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد برای تحلیل مسائل غیر خطی هندسی و مادی به کمک المان های سه بعدی و تغییر شکل یافتة پوسته ارائه شده است. در این تحلیل روش لاگرانژی بهنگام همراه با تمامی عبارتهای خطی و غیر خطی کرنش گرین- لاگرانژ برای حذف تقریب محاسبه تنش کوشی در فرمولبندی اجزاء محدود استفاده شده است. برای تحلیل غیر خطی مادی، رفتار ماده در محدوده پلاستیک با کار سختی خطی مدل سازی شده و همچنین قاعده سیلان پرانتل-راس و معیار تسلیم فون میسز مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از فرمولبندی مورد نظر، مثالهائی برای تغییر شکل های بزرگ الاستیک و الاستیک-پلاستیک به کمک المانهای سه بعدی و تغییر شکل یافته پوسته تحلیل شده و با نتایج دیگر روشهای همگرد مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل الاستیک و الاستیک, پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:351,
author = {مهرداد جبازاده and رضا نقدابادي and طهانی, مسعود},
title = {Corotational lagrangian formulation for elastic and elastic-plastic large deformation analysis using FEM},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2006},
volume = {18},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3080},
pages = {21--36},
numpages = {15},
keywords = {تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Corotational lagrangian formulation for elastic and elastic-plastic large deformation analysis using FEM
%A مهرداد جبازاده
%A رضا نقدابادي
%A طهانی, مسعود
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2006

[Download]