بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها


موارد یافت شده: 9

1 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
2 - بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3 - بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله (چکیده)
4 - بررسی عددی اثرات مخزن روی ولتاژ القایی در جریان مایع فشار محرک درون ریز مجراها (چکیده)
5 - برسی اثرات همزمان غیر نیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی (چکیده)
6 - تحلیل عددی جریان گذرا در داخل رگهای دارای انحنا (چکیده)
7 - جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی بر روی یک صفحه عمودی گرم شده (چکیده)
8 - Modeling Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve: Comparison with Experiment and the Effect of Processing Parameters (چکیده)
9 - بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت سه بعدی در ناحیه ورودی یک ریزمجرای مستطیلی (چکیده)