بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress


موارد یافت شده: 10

1 - ریزازدیادی تاج خروس زینتی Celosia argentea در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
2 - بهینه سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex (چکیده)
3 - بهینه سازی ریزازدیادی بگونیا (چکیده)
4 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی گیاه بنفشه آفریقایی Sainpaulia ionantha Wendlدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
5 - بررسی اثر اوریزالین بر باززایی قلمه های برگ گیاه بنفشه آفریقایی Santapaulia ionantha در شرایط گلخانه ای (چکیده)
6 - انتقال ژن لوسیفراز از حشره شب تاب به گیاهان زینتی (چکیده)
7 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد (چکیده)
8 - کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا (چکیده)
9 - توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران (چکیده)
10 - بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری (چکیده)