بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Cu


موارد یافت شده: 12

1 - تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان (چکیده)
2 - A Highly Linear 8-Bit M–2M Digital-to-Analog Converter for Neurostimulators (چکیده)
3 - Cu nano particles supported on graphene oxide nano sheets (CuNPs@GO) for novel synthesis of N-(phenyl(4-phenyl-1H- 1,2,3- triazol yl) methyl) benzamine (چکیده)
4 - Static and dynamic analysis of circular beams using explicit stiffness matrix (چکیده)
5 - Review of Geology and Geochemical exploration in Golaheshmeh C0pper Deposit, South of Neyshabour - NE of Iran (چکیده)
6 - Evaluation of Techniques and Intentions of Arabic Poetry in Quhistan (چکیده)
7 - Effects of a Nanofluid and Magnetic Field on the Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
8 - بررسی و مطالعه خواص سیال هوشمند الکترومگنوراید (EMR) شامل نانو ذرات CuPc-Fe3O4 (چکیده)
9 - Effect of cumin (Cuminum cyminum) seed extract on milk fatty acid profile and methane emission in lactating goat (چکیده)
10 - Performance improvement of proton exchange membrane fuel cell by using annular shaped geometry (چکیده)
11 - بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) (چکیده)
12 - Spin reorientation and first-order magnetisation process in HoFe11−xCoxTi compounds (چکیده)