بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Heterocyclic compound


موارد یافت شده: 12

1 - 15-Lipoxygenase inhibitors: A patent review (چکیده)
2 - Synthesis and Docking Analysis of New Heterocyclic System N1, N4-bis ((2-chloroquinolin-3-yl) methylene) benzene-1, 4-diamine as Potential Human AKT1 Inhibitor (چکیده)
3 - Synthesis of Oxazolo[5,4-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
4 - Synthesis and docking analysis of new 2-chloro-3-((2,2-dimethylhydrazono) methyl)quinoline derivatives as non-nucleoside human HIV-1 reverse transcriptase inhibitors (چکیده)
5 - Synthesis and docking analysis of new heterocyclic system of tetrazolo[5',1':2,3][1,3,4]thiadiazepino [7,6-b]quinolines as aldose reductase inhibitors (چکیده)
6 - Synthesis of novel heterocycle systems: 6,8-dimethyl-2-(methylsulfanyl-4-amino-substituted pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine and 9,11-dimethyl-5-(methylsulfanyl)pyrimido[2′,1′:5,1]pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
7 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
8 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine and stadise of their biological activities (چکیده)
9 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
10 - Synthesis of new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
11 - Synthesis of a new heterocyclic system Fluoreno[1,2-d]imidazol-10-one (چکیده)
12 - Synthesis of new functionalized fused heterocyclic compounds derived from isoxazole (چکیده)