بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Kriging


موارد یافت شده: 18

1 - Geostatistical Modeling of Air Temperature Using Thermal Remote Sensing (چکیده)
2 - Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad (چکیده)
3 - Geostatistical Modeling of Local Air Temperature Using Landsat Thermal Band in Cold seasons (Study Area: Golestan Province, Iran) (چکیده)
4 - مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
5 - مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS (چکیده)
6 - Predicting saltwater intrusion into aquifers in vicinity of deserts using spatio-temporal kriging (چکیده)
7 - Automated Diffuser Shape Optimization based on CFD Simulations and Surrogate Modeling (چکیده)
8 - GIS based spatial analysis of pedestrian, Case study of Mashhad city (چکیده)
9 - The Determination of Reference Evapotranspiration for Spatial Distribution Mapping Using Geostatistics (چکیده)
10 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
11 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS (چکیده)
12 - Assessment of rain-gauge networks using a probabilistic GIS based approach (چکیده)
13 - An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran (چکیده)
14 - Application of Geostatistical Methods for determining nitrate concentrations in Groundwater (case study of Mashhad plain, Iran) (چکیده)
15 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
16 - Predicting air pollution using fuzzy genetic linear membership kriging in GIS (چکیده)
17 - مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان. (چکیده)
18 - Assessment of Ni and Zn Contamination in Polluted Soil by Kriging Method in Northeast Iran (Mashhad) (چکیده)