بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Kriging


موارد یافت شده: 22

1 - Digital mapping of selected soil properties using machine learning and geostatistical techniques in Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
2 - Spatially Classification Decision Trees: Fundamentals and Some Extensions (چکیده)
3 - AK-SESC: a novel reliability procedure based on the integration of active learning kriging and sequential space conversion method (چکیده)
4 - Investigation of shear strength correlations and reliability assessments of sandwich structures by kriging method (چکیده)
5 - Geostatistical Modeling of Air Temperature Using Thermal Remote Sensing (چکیده)
6 - Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad (چکیده)
7 - Geostatistical Modeling of Local Air Temperature Using Landsat Thermal Band in Cold seasons (Study Area: Golestan Province, Iran) (چکیده)
8 - مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
9 - مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS (چکیده)
10 - Predicting saltwater intrusion into aquifers in vicinity of deserts using spatio-temporal kriging (چکیده)
11 - Automated Diffuser Shape Optimization based on CFD Simulations and Surrogate Modeling (چکیده)
12 - GIS based spatial analysis of pedestrian, Case study of Mashhad city (چکیده)
13 - The Determination of Reference Evapotranspiration for Spatial Distribution Mapping Using Geostatistics (چکیده)
14 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
15 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS (چکیده)
16 - Assessment of rain-gauge networks using a probabilistic GIS based approach (چکیده)
17 - An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran (چکیده)
18 - Application of Geostatistical Methods for determining nitrate concentrations in Groundwater (case study of Mashhad plain, Iran) (چکیده)
19 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
20 - Predicting air pollution using fuzzy genetic linear membership kriging in GIS (چکیده)
21 - مقایسه روش های مختلف درون یابی در پهنه بندی خشکسالی های استان گلستان. (چکیده)
22 - Assessment of Ni and Zn Contamination in Polluted Soil by Kriging Method in Northeast Iran (Mashhad) (چکیده)