بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: NOx


موارد یافت شده: 18

1 - A numerical investigation of preheated diluted oxidizer influence on NOx emission of biogas flameless combustion using Taguchi approach (چکیده)
2 - Effects of nano-additives on pollutants emission and engine performance in a urea-SCR equipped diesel engine fueled with blended-biodiesel (چکیده)
3 - اثر نسبت هم ارزی و زاویه واگرایی بر تشکیل آلاینده NOX در مسیرهای همگرا- واگرا (چکیده)
4 - Cyclic Nanostructures of Tungsten Oxide (WO3)n (n=2-6) As NOx Gas Sensor; A Theoretical Study (چکیده)
5 - بررسی عددی و مقایسه نتایج حاصل از دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی در کوره با جریان چرخشی (چکیده)
6 - شبیه سازی اثرقطر ذرات پاشش شده سوخت بر تشکیل آلاینده ها در کوره سوخت مایع (چکیده)
7 - Effects of diverging angle and fuel molecular weight on NOx emissions in converging and diverging ducts (چکیده)
8 - Study on the Variation Effects of Diverging Angleon Characteristics of Flow in Converging and Diverging Ducts by Numerical Method (چکیده)
9 - Tungsten Oxide Nanocrystals and NOx Sensing Properties (چکیده)
10 - بررسی مشعل های دوگانه سوز نیروگاه به منظور کاهش NOx و افزایش راندمان (چکیده)
11 - Numerical Simulation of the Effect of Equivalence Ratio and Turbulence Intensity on the Combustion Characteristics and Pollutants Production in a Liquid Fuel Combustor (چکیده)
12 - Numerical modeling of NOx by using micro combustor (چکیده)
13 - Application of Multi-Objective Optimization for Pollutants Emission Control in an Oil-Fired Furnace (چکیده)
14 - Experimental Investigation on Flame Radiation Enhancement of Methane Burners Using Pre-Heated Inlet Fuel (چکیده)
15 - Numerical Modeling of NOx Formation in pulse combustor Using Thermal and Prompt Models (چکیده)
16 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (چکیده)
17 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (چکیده)
18 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بخار در کاهش اکسیدهای ازت در توربینهای گازی GE-F5 (چکیده)