بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Rhizoctonia solani


موارد یافت شده: 12

1 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
2 - Phylogenetic diversity and antagonistic traits of root and rhizosphere pseudomonads of bean from Iran for controlling Rhizoctonia solani (چکیده)
3 - Nitric oxide: a signaling molecule which activates cell wall-associated defense of tomato against Rhizoctonia solani (چکیده)
4 - Effects of Satureja hortensis essential oil on the growth and pathogenicity mechanisms of Rhizoctonia solani (چکیده)
5 - Antifungal activity of various essential oils against Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina as major bean pathogens (چکیده)
6 - Investigating binucleate Rhizoctonia induced defence responses in kidney bean against Rhizoctonia solani (چکیده)
7 - Genetic Diversity of Thanatephorus cucumeris Infecting Tomato in Iran (چکیده)
8 - کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی (چکیده)
9 - بررسی نحوه عمل Pythium oligandrum در کنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند (چکیده)
10 - INVOLVEMENT OF PHENYLPROPANOID SIGNALING IN DEFENSE RESPONSES OF SUGAR BEET TO A NECROTROPH PATHOGEN (چکیده)
11 - ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا (چکیده)
12 - Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia sheath diseases by activating signal transduction pathways leading to upregulation of rice cationic peroxidase and formation of lignin as a structural barrier (چکیده)