بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SCC


موارد یافت شده: 8

1 - Investigating The Effect of Various Parameters on The Yield of Graphene Obtained Through Graphite Exfoliation Using CO2 Supercritical Fluid (چکیده)
2 - Phylogeny of Acanthophyllum s.l. revisited: An update on generic concept and sectional classification (چکیده)
3 - Ring-opening polymerization of poly -D,L-lactide-co-glycolide--poly-ethylene glycol- diblock copolymer using supercritical CO2 (چکیده)
4 - Supercritical carbon dioxide extraction and analysis of lipids from Chlorella vulgaris using gas chromatography (چکیده)
5 - مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC (چکیده)
6 - Coagulase negative Staphylococci and Staphylococcud aureus, the main organisms coausing pre and post calving heifer mastitis in a holstein dairy farm (چکیده)
7 - Prevalence of dairy heifer IMI and the associated bacteria before and after parturition as determined by use of bacterial culture, SCC, CMT and TBC (چکیده)
8 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده)