بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: fennel


موارد یافت شده: 14

1 - Unveiling the Effects of Fennel (Foeniculum vulgare) Seed Essential Oil as a Diet Supplement on the Biochemical Parameters and Reproductive Function in Female Common Carps (Cyprinus carpio) (چکیده)
2 - Ameliorating effect of vermicompost on Foeniculum vulgare under saline condition (چکیده)
3 - Biodegradable Nanocomposite Film Based on Carboxymethyl Cellulose/Persian Gum Containing TiO2 and Fennel Essential Oil: Investigation of Chemical, Antimicrobial, and Sensory Properties on Rainbow Trout Fillet (چکیده)
4 - Effects of Fennel Extract on Egg Production, Antioxidant Status and Bone Attributes of Laying Hens Administered Carbon Tetrachloride (چکیده)
5 - Effect of some plant growth promoting rhizobacteria and chemical fertilizer on growth parameters, yield and essential oil of fennel (چکیده)
6 - Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and (چکیده)
7 - Effect of Different Levels of Fennel Extract and Vitamin D3 on Performance, Hatchability and Immunity in Post Molted Broiler Breeders (چکیده)
8 - Effect of chemical and organic fertilizer application on yield coponents and Essentila oil in Fennel (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
9 - Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch (چکیده)
10 - Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed (چکیده)
11 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
12 - تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای (چکیده)
13 - کنترل مگس سفید و کنه تار عنکبوتی خیار گلخانه ای با استفاده از عصاره تعدادی از گیاهان دارویی (چکیده)
14 - Evaluation of cardinal temperature for three species of medicinal plants, Ajowan(Trachyspermum ammi) Fennel and dill (چکیده)