بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: heterocyclisation


موارد یافت شده: 11

1 - Synthesis and Density Functional Theory Study of [1,2,3]Triazolo[4,5-d][1,2,4] Triazolo[4,3-a]Pyrimidine Derivatives: A Novel Heterocyclic System (چکیده)
2 - Synthesis of some new pyrimido[4,5-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazine derivatives via an S–N type Smiles rearrangement and their antibacterial evaluation (چکیده)
3 - Synthesis of New Derivatives of Pyridazino[6,1-c]Pyrimido[5,4-e][1,2,4]Triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
4 - Synthesis of Some Derivatives of Pyrimido[5,4-e]Tetrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
5 - Synthesis of Dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]Thiazepines; Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
6 - Facile synthesis of some novel 6‑alkyl or aryl-7H-tetrazolo[5,1-b][1,3,4] thiadiazine (چکیده)
7 - Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic system (چکیده)
8 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e ][1,2,4]triazolo[3,4-b ][1,3,4]thiadiazine and their enzyme inhibitory activity assessment onsoybean 15-lipoxygenase (چکیده)
9 - Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5- dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazine (چکیده)
10 - Iodine catalysed synthesis and antibacterial evaluation of thieno-[2,3-d]pyrimidine derivatives (چکیده)
11 - One-pot synthesis of substituted 2-amino-3-furonitriles (چکیده)