بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: positive operator


موارد یافت شده: 18

1 - Variants of Ando–Hiai inequality for operator power means (چکیده)
2 - Reverses of the Young inequality for matrices and operators (چکیده)
3 - Positive Compact Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
4 - A new class of operator monotone functions via operator means (چکیده)
5 - Norm inequalities related to p-Schatten class (چکیده)
6 - An investigation of unitarily invariant norm inequalities of Lowner--Heinz type (چکیده)
7 - Some generalized numerical radius inequalities for Hilbert space operators (چکیده)
8 - Cartesian decomposition and numerical radius inequalities (چکیده)
9 - Cauchy--Schwarz inequality in semi-inner product C*-modules via polar decomposition (چکیده)
10 - An operator Karamata inequality (چکیده)
11 - An Invitation to Operator Inequalities (چکیده)
12 - An extension of the Lowner--Heinz inequality (چکیده)
13 - A treatment of the Cauchy--Schwarz inequality in C^* -modules (چکیده)
14 - SCHATTEN p–NORM INEQUALITIES RELATED TO A CHARACTERIZATION OF INNER PRODUCT SPACES (چکیده)
15 - Generaliozations of Bohr s inequality in Hilbert C*-modules (چکیده)
16 - An Operator Extension oF Bohr’s Inequality (چکیده)
17 - Operator extensions of Hua s inequality (چکیده)
18 - OPERATOR GENERALIZATIONS OF BOHR’S INEQUALITY (چکیده)