بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Astragalus


موارد یافت شده: 20

1 - Astragalus durandianus (sect. Trachycercis) as an Iranian endemic species: emended description, distribution, and conservation (چکیده)
2 - Evaluation of the effect of carboxy methyl cellulose edible coating containing Astragalus honey (Astragalus gossypinus) on the shelf-life of pistachio kernel (چکیده)
3 - Astragalus nigriceps (Fabaceae, Papilionoideae): an emended description with new data on distribution and conservation status (چکیده)
4 - A new species of Astragalus L. sect. Caraganella (Papilionaceae) from Iran (چکیده)
5 - بررسی نقش حفاظتی گونۀ Astragalus brachycalyx Fisch. (گون گزی) بر بانک بذر خاک تحت چرای دام در مراتع ییلاقی شهـــرستان بویراحمد (چکیده)
6 - Two New Species and a New Record of Astragalus sect. Ammodendron (Fabaceae) from Northeastern Iran (چکیده)
7 - Ethnobotanical knowledge of Astragalus spp.: The world’s largest genus of vascular plants (چکیده)
8 - A NEW ISOLATED SPECIES OF ASTRAGALUS SECT. CAPRINI (FABACEAE) FROM KHORASSAN (چکیده)
9 - The genus Neoheegeria with a new species from Iran exhibiting wing-dimorphism (Thysanoptera: Phlaeothripidae) (چکیده)
10 - Extinction Threads of Astragalus Adscendense; a Valuable Somme of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
11 - Astragalus orientopersicus, sp. nov. (Fabaceae), a new taxon from the Khorassan province (Iran) (چکیده)
12 - تأثیر سطوح مختلف بهره برداری دام بر تولید زیراشکوب و ساختار تاج پوشش سه بوته مرتعی کاهوی بیابانی، گون و ورک ( مطالعه موردی: مراتع کاخک گناباد ) (چکیده)
13 - Micropropagation of Astragalus adscendens :A Source of Gaz-angabin Manna in Iran (Persian Manna) (چکیده)
14 - Five new species of Astragalus sect. Malacothrix (Fabaceae) from Iran (چکیده)
15 - New Records and New Synonym of Astragalus Sections Ammodendron and Caprini (FABACEAE) From Iran (چکیده)
16 - مروری بر بخش کاپرینی ازجنس آستراگالوس درخراسان و گزارش یک گونه جدید برای فلور ایران (چکیده)
17 - Two New Species of the Genus Astragalus sect. Ammodendron (FABACEAE) From Iran (چکیده)
18 - A new species of Astragalus L. sect. Ornithopodium (Fabaceae)from northeast of Iran (چکیده)
19 - Astragalus ghouchanensis (Fabaceae), a new speciies from Iran (چکیده)
20 - ASTRAGALUS SKORNIAKOVII B. FEDTSCH. (FABACEAE), A NEW RECORD OF SECT. CYSTIUM FOR THE FOR A OF IRAN (چکیده)