بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: BEM


موارد یافت شده: 10

1 - تخمین خطای ناشی از لرزش سکو در رادار دهانه ترکیبی SAR با استفاده از روش تجزیه‌ی حالت تجربی (چکیده)
2 - Numerical simulation of the Mexico wind turbine using the actuator disk model along with the 3D correction of aerodynamic coefficients in OpenFOAM (چکیده)
3 - Simulation of Partial and Supercavitating Flows around Axisymmetric and Quasi-3D Bodies by Boundary Element Method Using Simple and Reentrant Jet Models at the ClosureZone of Cavity (چکیده)
4 - مقایسه عملکرد ایروالاستیسیته پره های مبنا و بهینه شده درتوربین بادی محور افقی (چکیده)
5 - Comparison of Performance Base and Optimized Blades of Horizontal Axis Wind Turbine (چکیده)
6 - New Approach to High-Fidelity Aerodynamic Design Optimization of a Wind Turbine Blade (چکیده)
7 - مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر (چکیده)
8 - بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
9 - Mixing Process in T-Shaped Micro-Mixers with Chaotic Advection:A Numerical Approach (چکیده)
10 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)