بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Dielectric Resonator Antenna


موارد یافت شده: 18

1 - Numerical Investigation of a Broadband Dielectric Resonator Antenna Backed by SIW Cavity (چکیده)
2 - Design Investigation of a Dual Band, Dual Polarized Probe-fed DR Antenna feeding by SIW Cavity (چکیده)
3 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna Array Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
4 - Backward Radiation Reduction of Rectangular Dielectric Resonator Antennas Excited by Dielectric Image Line (چکیده)
5 - Method of Moments Analysis of RDRA fed by Dielectric Image Line (چکیده)
6 - RDRA Array Fed by Dielectric Image Line with Improved Gain & Low Back Radiation (چکیده)
7 - Design of Rectangular Dielectric Resonator Antenna Fed by Dielectric Image Line With a Finite Ground Plane (چکیده)
8 - Design Investigation of Circularly Polarized Dielectric Resonator Antenna Arrau Excitrd by DIL (چکیده)
9 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna and Array Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
10 - Comparative Investigation of Dielectric Image Line-Slot and Microstrip-Slot Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
11 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antennas (DRAs) Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
12 - Circular Polarized Cylindrical Dielectric Resonator Antenna Using a Single Probe Feed (چکیده)
13 - Mutual Coupling of Rectangular DRA in a four element Circular Array (چکیده)
14 - Rectangular Dielectric Resonator Antennas: Theoretical Modeling and Experiments (چکیده)
15 - Theoretical and Experimental Investigation of Probe-fed Rectangular (چکیده)
16 - PROBE-FED RECTANGULAR DIELECTRIC RESONATOR ANTENNAS: THEORETICAL MODELLING & EXPERIMENTS (چکیده)
17 - Rigorous Analysis of Rectangular Dielectric Resonator Antenna With a Finite Ground Plane (چکیده)
18 - Theoretical & Experimental Investigation of a Probe-fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas (چکیده)