بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: EPDM


موارد یافت شده: 17

1 - بررسی تاثیر برهمکنش بین آمیخته EPDM-SBR و حلال اتیل استات (χ_(b-s)) بر فاز میانی با استفاده از آزمون تورم و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) (چکیده)
2 - تاثیر امواج مایکروویو بر روی نفوذپذیری آمیخته EPDM-SBR (چکیده)
3 - Assessment of the devulcanization process of EPDM waste from roofing systems by combined thermomechanical/microwave procedures (چکیده)
4 - Effect of Kaolin/Aluminium Hydroxide (ATH) as Hybrid Filler on Mechanical Properties of Ethylene Propylene-diene Monomer (EPDM) Composites (چکیده)
5 - INVESTIGATION OF MECHANICAL, THERMAL, AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES O FEPDM COMPOUNDS CONTAINING RECLAIMED RUBBER (چکیده)
6 - The effects of peroxide and phenolic cure systems on characteristics of the filled ethylene-propylene-diene monomer rubber (EPDM) (چکیده)
7 - A new approach for reclaiming of waste automotive EPDM rubber using waste oil (چکیده)
8 - Study of the Friedel-Craft co-curing of Ethylene-Propylene-Diene Rubber (EPDM) and Styrene-Butadiene Rubber (SBR) (چکیده)
9 - A novel chemical technique for compatibility of ethylene-propylene-diene monomer rubber and styrene-butadiene rubber in their blends (چکیده)
10 - A novel industrial technique for recycling ethylene-propylene-diene waste rubber (چکیده)
11 - An integrated AHP-PROMETHEE method for selecting the most suitable EPDM (چکیده)
12 - Devulcanization of ethylene–propylene–diene waste rubber by microwaves and chemical agents (چکیده)
13 - Devulcanization and recycling of waste automotive EPDM rubber powder by using shearing action and chemical additive (چکیده)
14 - Reclaiming EPDM waste rubber by various techniques (چکیده)
15 - Comparative study of copolymerization and terpolymerization of ethylene/ propylene/diene monomer using metallocene catalyst (چکیده)
16 - Investigation of diene addition on ethylen-propylene(EP) copolymerization with a zirconocene catalyst (چکیده)
17 - Metallocene catalyst for ethylene, propylene and diene Terpolymerization (چکیده)