بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Elicitor


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی افزایش تولید مشتقات فنلی دارویی گیاه کلپوره .Teucrium polium L) با استفاده از تازن کیتوسان در شرایط In vitro (چکیده)
2 - ترغیب محتوای متابولیت های ثانوی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کالوس کلپوره در شرایط تیمار با بنزیل آمینو پورین، نفتالن استیک اسید و متیل جاسمونات (چکیده)
3 - Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors (چکیده)
4 - Multi-walled carbon nanotubes stimulate growth, redox reactions and biosynthesis of antioxidant metabolites in Thymus daenensis celak. in vitro (چکیده)
5 - Transient expression analysis of synthetic promoters containing F and D cis-acting elements in response to Ascochyta rabiei and two plant defense hormones (چکیده)
6 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
7 - Effects of some elicitors on tanshinone production in adventitiousroot cultures of Perovskia abrotanoides KarelArehzoo (چکیده)
8 - Construction and functional analysis of pathogen-inducible synthetic promoters in Brassica napus (چکیده)
9 - Expression pattern of the synthetic pathogen-inducible promoter (SynP-FF) in the transgenic canola in response to Sclerotinia sclerotiorum (چکیده)
10 - مطالعه نقش المنت های cis-acting در پروموترهای القاء شونده در برابر پاتوژنهای مختلف (Study of the cis-acting elements in pathogen inducible promoters in response to phytopathogene) (چکیده)