بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Solid lipid nanoparticle


موارد یافت شده: 10

1 - Synthesis of optimized propolis solid lipid nanoparticles with desirable antimicrobial, antioxidant, and anti-cancer properties (چکیده)
2 - Insecticidal activity of solid lipid nanoparticle loaded by Ziziphora clinopodioides Lam. against Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
3 - A safe and efficient method for encapsulation of ferrous sulfate in solid lipid nanoparticle for non-oxidation and sustained iron delivery (چکیده)
4 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
5 - Preparation of solid lipid nanoparticles containing ferrous sulfate supplement drug (چکیده)
6 - Solid Lipid Nanoparticles of Khorasani Propolis Extract: Preparation, Characterization, and Antibacterial Activity (چکیده)
7 - Production and characterization of nanostructured lipid carriers and solid lipid nanoparticles containing lycopene for food fortification (چکیده)
8 - Preparation, characterization and evaluation of physicochemical properties of phycocyanin-loaded solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers (چکیده)
9 - Preperation, characterization and evaluation of physicochemical properties of Phycocyanin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers. (چکیده)
10 - Stability Investigation of Hesperetin Loaded Nanocarrier (چکیده)