بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: هواشناسی کشاورزی


موارد یافت شده: 10

1 - ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی مطالعه موردی: ورامین) (چکیده)
2 - ارزیابی راهبرد ترکیب مدل ها در افزایش دقت پیش بینی بارش پاییزه (چکیده)
3 - بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
4 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
5 - اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی رشت) چکیده (چکیده)
6 - شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی در شمال شرق ایران: تاثیر ناایستایی زمانی (چکیده)
7 - ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک (چکیده)
8 - بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
9 - مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری (چکیده)
10 - برآورد ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان (چکیده)