بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Journal of Materials Engineering and Performance


موارد یافت شده: 14

1 - Effect of Boron on the Microstructure Evolution and Dynamic Recrystallization Kinetics of ALLVAC718Plus Superalloy (چکیده)
2 - Multipass Friction Stir Processing of Steel/SiC Nanocomposite: Assessment of Microstructure and Tribological Properties (چکیده)
3 - Using an Artificial Neural Network for Nondestructive Evaluation of the Heat Treating Processes for D2 Tool Steels (چکیده)
4 - Mechanical Properties and Interface Evaluation of Al/AZ31 Multilayer Composites Produced by ARB at Different Rolling Temperatures (چکیده)
5 - Effect of Compressive Mode I on the Mixed Mode I/II Fatigue Crack Growth Rate of 42CrMo4 (چکیده)
6 - Hot deformation processing map and microstructural evaluation of the Ni-based superalloy IN-738LC (چکیده)
7 - A Numerical Approach to the Prediction of Hardness at Different Points of a Heat-Treated Steel (چکیده)
8 - Assessment of Retained Austenite in AISI D2 Tool Steel Using Magnetic Hysteresis and Barkhausen Noise Parameters (چکیده)
9 - Process Control Strategies for Dual-Phase Steel Manufacturing Using ANN and ANFIS (چکیده)
10 - Deformation Behavior of 6061 Aluminum Alloy Through Tube Channel Pressing: Severe Plastic Deformation (چکیده)
11 - Dual-Frequency Approach to Assess Surface Hardened Layer Using NDE Technology (چکیده)
12 - The Effect of Isothermal Heat Treatment Time on the Microstructure and Properties of 2.11% Al Austempered Ductile Iron (چکیده)
13 - On the Relationship of Magnetic Response toMicrostructure in Cast Iron and Steel Parts (چکیده)
14 - Investigation of Variables Affecting Impedance Plane in Eddy Current Testing of Carburized Steels (چکیده)