بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Synthetic Communications


موارد یافت شده: 19

1 - Iodination of Aromatic Compounds with Iodine andn-Butyl- triphenylphosphonium Peroxodisulfate (چکیده)
2 - OXIDATIVE COUPLING OF THIOLS BY PYRIDINIUM (چکیده)
3 - Efficient and Novel Method for Thiocyanation of Aromatic Compounds Using Trichloroisocyanuric Acid/ Ammonium Thiocyanate/Wet SiO2 (چکیده)
4 - Synthesis of Novel Thioamidoalkyl- and Thiocarbamidoalkyl Naphthols via a Three-Component Condensation Reaction Using Heterogeneous Catalyst of Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
5 - One-Pot Synthesis of Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepines (چکیده)
6 - Synthesis of Isobenzofuran-1(3H)-ones with the Aid of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles (چکیده)
7 - Green Synthesis of a Novel Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepine and Computational Studies of Its Tautomeric Structures (چکیده)
8 - Synthesis of Some New Macrocyclic Bis-sulfonamides by Fast Addition Method (چکیده)
9 - P2O5 / SiO2 Catalyzed One-Pot Synthesis of Amides from Ketones via Schmidt Reaction under Microwave Irradiation in Dry Media (چکیده)
10 - Preparation of 1,5‐Fused Tetrazoles Under Solvent‐Free Conditions (چکیده)
11 - Microwave-Assisted Cleavage of Epoxides with Amines in the Presence of the Catalytic Zn(OAc)2/1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane :ZnBBATOH (چکیده)
12 - An Easy Method for the Generation of Amides from Ketones by a Beckmann Type Rearrangement Mediated by Microwave (چکیده)
13 - P2O5 / SiO2 as An Efficient Reagent For Esterification of Phenols In Dry Media (چکیده)
14 - رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذيرفتاري مغناطيسي متناوب در بسبلورهاي Gd1-xPrxCo5 (چکیده)
15 - اندازه گيري و محاسبه شارنوترونهاي پر انرژي در مجموعه هايي از آلومينيوم گرافيت آب و پارافين (چکیده)
16 - بررسي مدل هاي گوناگون QCD و مقايسه آنها با نتايج حاصل از نابودي ee در انرژي مركز جرم 60GeV (چکیده)
17 - اندازه گيري طيف انرژي نوترون هاي سريع در واكنش d+be (چکیده)
18 - ناهمسانگردي جهتي مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطيسي در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 (چکیده)
19 - كاربرد روشهاي غعالسازي به كمك نوترون در كشف مواد منفجره پلاستيكي (چکیده)