بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بی بی صفیه اکبری راد


موارد یافت شده: 12

1 - Molecular, chromosomal and morphometric variation in Calomyscus hotsoni and C. elburzensis (Calomyscidae, Rodentia) in the east of Iran (چکیده)
2 - Phylogeography of Calomyscus elburzensis (Calomyscidae, Rodentia) around the Central Iranian Desert with Description of a New Subspecies in Center of Iranian Plateau (چکیده)
3 - Increased species diversity of brush-tailed mice, genus Calomyscus (Calomyscidae, Rodentia), in the Zagros Mountains, western Iran (چکیده)
4 - Biosystematic study of Calomyscus mystax (Rodentia, Calomyscidae) from northeastern Iran (چکیده)
5 - A new record of Allactaga euphratica from Ilam province, West of Iran (چکیده)
6 - Molecular phylogeny of the Iranian Plateau five-toed jerboa, Allactaga (Dipodidea: Rodentia), inferred from mtDNA (چکیده)
7 - NEW RECORD OF PIGNY FIELD MICE (GENUS APODEMUS,RODENTIA) FORM NORTHEASTERN IRAN (چکیده)
8 - A preliminary molecular study of the Iranian species of Calomyscus (Rodentia- Calomyscidae) using RFLP (چکیده)
9 - Biosystimatics study of steppe field mouse Apodemus witherbyi (rodentia: Muridae) form North-West Iran, (چکیده)
10 - Identification of three Iranian species of the genus Rattus (Rodentia, Muridae) using a PCR-RFLP technique on mitochondrial DNA (چکیده)
11 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
12 - New species of five-toed jerboa (rodentia:Dipodidae, Allactaginae) from north-east Iran (چکیده)