بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن عباسپور


موارد یافت شده: 13

1 - Computation of some thermodynamic properties of nitrogen using a new intermolecular potential from (چکیده)
2 - Computation of some thermodynamic properties of He-Kr mixture using molecular dynamics simulation (چکیده)
3 - Computation of some thermodynamic properties of nitrogen using a new (چکیده)
4 - New regularities and an equation of state for liquids (چکیده)
5 - An Accurate Expression for Radial Distribution Function of the Lennard-Jones (چکیده)
6 - Helium Potential Energy Function (چکیده)
7 - Determination of Potential Energy Function of Methane Via the Inversion of Reduced Viscosity Collision Integrals at Zero Pressure (چکیده)
8 - Determination of Potential Energy Function of CF4-CF4 via the Inversion of Reduced Viscosity Collision Integrals at Zero Pressure (چکیده)
9 - Molecular dynamics simulation of argon, krypton, and xenon using two-body and three-body intermolecu (چکیده)
10 - Determination of potential energy functions and calculation transport properties of oxygen and nitri (چکیده)
11 - Prediction of surface tension of HFD-like fluids using the Fowler’s approximation (چکیده)
12 - Determination of potential energy functions of CO-CO, CO2-CO2, and N2O-N2O and calculation of their (چکیده)
13 - Quantum computation of the properties of helium using two-body and three-body intermolecular potentials: a molecular dynamics study (چکیده)