بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی قالیشویان


موارد یافت شده: 9

1 - Output-only modal identification by in-operation modal appropriation for use with enhanced frequency domain decomposition method (چکیده)
2 - تخمین پارامترهای مودال در حال بهره برداری به روش تخصیص مودال عملکردی در حضور با هارمونیک (چکیده)
3 - تخمین میرایی در سازه ها بر مبنای فقط-خروجی با استفاده از روش تجزیه ی حوزه ی فرکانسی بهبودیافته (چکیده)
4 - Output-only modal parameter estimation of structures by Enhanced Frequency Domain Decomposition method (چکیده)
5 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
6 - OPERATIONAL MODAL ANALYSIS TECHNIQUES AND THEIR THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS :A COMPREHENSIVE REVIEW AND INTRODUCTION (چکیده)
7 - Structural geometrical nonlinear analysis by displacement increment (چکیده)
8 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part II: Comparing efficiencies of the methods (چکیده)
9 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)