بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی گچ پزان


موارد یافت شده: 38

1 - A new sequential approach for solving the integro-differential equation via Haar wavelet bases (چکیده)
2 - A spectral parametric iteration method for partial differential equation (چکیده)
3 - Numerical solution of nonlinear integral equations using Haar wavelets (چکیده)
4 - میزان تاثیر افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی بر تخلفات رانندگی (چکیده)
5 - A new method for solving of Darboux problem with Haar Wavelet (چکیده)
6 - اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه) (چکیده)
7 - New (F/G)-Expansion Method and Its Applications to Nonlinear Pdes in Mathematical Physics (چکیده)
8 - Solving mixed Fredholm–Volterra integral equations by using the operational matrix of RH wavelets (چکیده)
9 - Finite element method for solving of linear two-dimensional integral equations on irregular domains (چکیده)
10 - Traveling Wave Solutions For Some Nonlinear (N + 1)-Dimensional Evolution Equations by Using (G ′ /G) and (1/G ′ )-Expansion Methods (چکیده)
11 - Rationalized Haar wavelet bases to approximate solution of nonlinear Fredholm integral equations with error analysis (چکیده)
12 - A New Iterative Method for Finding Approximate Inverses of Complex Matrices (چکیده)
13 - Solving nonlinear Volterra integro-differential equation by using Legendre polynomial approximations (چکیده)
14 - Finite Element Method for solving Linear Volterra Integro-Differential Equations of the second kind (چکیده)
15 - A stopping rule for an iterative algorithm in systems of integral equations (چکیده)
16 - Optimal control of time-varying linear delay systems based on the Bezier curves (چکیده)
17 - PQWs in complex plane: Application to Fredholm integral equations (چکیده)
18 - An adaptive spectral variational iteration method for solving nonlinear initial value problems (چکیده)
19 - A New Tau Method for Solving Nonlinear Lane-Emden Type Equations via Bernoulli Operational Matrix of Differentiation (چکیده)
20 - Bezier control points method to solve constrained quadratic optimal control of time varying linear systems (چکیده)
21 - 3D Reconstruction Using Cubic Bezier Spline Curves and Active Contours, Case Study (چکیده)
22 - Existence, uniqueness and stability of solutions for a class of nonlinear integral equations under generalized Lipschitz condition (چکیده)
23 - A modified parametric iteration method for solving nonlinear second order BVPs (چکیده)
24 - A New Spectral Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
25 - Solving of time varying quadratic optimal control problems by using Bézier control points (چکیده)
26 - Iterative algorithm in systems of linear integral equations and error analysis (چکیده)
27 - SOLVING OF SECOND ORDER NONLINEAR PDE PROBLEMS BY USING ARTIFICIAL CONTROLS WITH CONTROLLED ERROR (چکیده)
28 - Solving Nonlinear Ordinary Differential Equation as a Control Problem by Using Measure Theory (چکیده)
29 - Linearisation of Boundary Optimal Control Problems by Finite Element Method (چکیده)
30 - Hyers-Ulam Stability of Nonlinear Integral Equation (چکیده)
31 - HYERS–ULAM Stability of Volterra Integral (چکیده)
32 - Solving of time varying quadratic optimal control problems using Bernstein polynomials (چکیده)
33 - Discritization of an elliptic control problem by finite element method (چکیده)
34 - روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی (چکیده)
35 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
36 - Numerical Scheme to Solve Integro-Differentia Equations Systeml (چکیده)
37 - A measure-theoretical approach for solving discrete optimal control problems (چکیده)
38 - Approximate solutions for a class of first order nonlinear difference equations (چکیده)