بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی جعفرزاده


موارد یافت شده: 9

1 - پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی (چکیده)
2 - خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا (چکیده)
3 - مطالعه خاستگاه سنگهای رسوبی سیلیسی آواریاز طریق ژئوشیمی لسپینل کروم دار آواری: مطالعه موردی از گروه نخلک (تریاس)و ارتباط آن با پالئوتتیس (چکیده)
4 - Geochemical constraints on the provenance of Oligocene– Miocene siliciclastic deposits (Zivah Formation) of NW Iran: implications for the tectonic evolution of the Caucasus (چکیده)
5 - کاربرد کانی های سنگین در مطالعه برخاستگاه ماسه سنگ ها، مطالعه موردیاز سازند زیوه در دشت مغان، شمال غرب ایران (چکیده)
6 - Sandstone petrography and geochemistry of the Oligo-Miocene Zivah Formation, NW Iran: implications on provenance and tectonic setting. (چکیده)
7 - Geochemistry as a provenance indicator of clastic rocks of Zivah Formation, Moghan area, NW of Iran (چکیده)
8 - Provenance of the Oligocene–Miocene Zivah Formation, NW Iran, assessed using heavy mineral assemblage and detrital clinopyroxene and detrital apatite analyses (چکیده)
9 - Provenance and tectonic setting of Upper Devonian sandstones from Ilanqareh Formation (NW Iran) (چکیده)