بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدیه نامور محبوب


موارد یافت شده: 15

1 - Development of PES/polyaniline-modified TiO2 adsorptive membrane for copper removal (چکیده)
2 - PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THIN-FILM COMPOSITE REVERSE OSMOSIS MEMBRANE ON A NOVEL AMINOSILANE-MODIFIED POLYVINYL CHLORIDE SUPPORT (چکیده)
3 - The effect ofsupport membrane hydrolysis on the characteristics and performance of polyacrylonitrile supported thin film composite membranes (چکیده)
4 - Preparation and characterization of TiO2/Pebax/(PSf‐PES) thin film nanocomposite membrane for humic acid removal from water (چکیده)
5 - Investigation the effect of time-passing on the properties of commercial TMC in thin film composite membrane preparation (چکیده)
6 - Impact of support material and hydrophilicity on performance of thin film composite membrane in brackish water desalination (چکیده)
7 - اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی (چکیده)
8 - Properties and ultrafiltration efficiency of cellulose acetate/organically modified Mt (CA/OMMt) nanocomposite membrane for humic acid removal (چکیده)
9 - Preparation and characterization of UZM-5/polyamide thin film nanocomposite membrane fo rdewaxing solvent recovery (چکیده)
10 - Optimization of preparation conditions of polyamide thin film composite membrane for organic solvent nanofiltration (چکیده)
11 - Development of a novel thin film composite membrane by Interfacial polymerization on polyetherimide/ modified SiO2 support for organic solvent nanofiltration (چکیده)
12 - Modification of PSf Membrane Nanostructure Using Different Fabrication Parameters and Investigation of the CO2 Sepration Properties of PDMS-Coated PSf Composite Membranes (چکیده)
13 - طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور (چکیده)
14 - Preparation and characterization of dimethyldichlorosilane modified SiO2/PSf nanocomposite membrane (چکیده)
15 - Experimental Study of Lactose Hydrolysis and Separation in Continuous Stirred Tank -Ultrafiltration Membrane Reactor (چکیده)