بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amin Jajarmi


موارد یافت شده: 13

1 - Optimal control of nonlinear systems using the homotopy perturbation method: Infinite horizon case (چکیده)
2 - An Iterative Procedure for Optimal Control of Bilinear Systems (چکیده)
3 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
4 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large‐scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
5 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
6 - A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems (چکیده)
7 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
8 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
9 - A GLOBAL LINEARIZATION APPROACH TO SOLVE NONLINEAR NON-SMOOTH CONSTRAINED PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
10 - Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate (چکیده)
11 - Designing a Robust Controller for High-Precision Multi Dimensional Positioning Stage (چکیده)
12 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
13 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)