بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Rezaei


موارد یافت شده: 12

1 - Implementing the homotopy continuation method in a hybrid approach to solve the kinematics problem of spatial parallel robots (چکیده)
2 - Compliance error modeling for manipulators considering the effects of the component weights and the body and joint flexibilities (چکیده)
3 - Influence of Joints Flexibility on Overall Stiffness of a 3–PRUP compliant Parallel Manipulator (چکیده)
4 - Improved general solution for the dynamic modeling of Gough–Stewart platform based on principle of virtual work (چکیده)
5 - An Investigation on Stiffness Analysis of a 3-PSP Spatial Parallel Mechanism with Flexible Moving Platform Using Invariant Form (چکیده)
6 - عیب‌یابی روبات موازی 3-پی‌اِس‌پی با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (چکیده)
7 - Study on Jacobian, singularity and kinematics sensitivity of the FUM 3-PSP parallel manipulator (چکیده)
8 - An interval-valued fuzzy controller for complex dynamical systems with application to a 3-PSP parallel robot (چکیده)
9 - Position, Jacobian and workspace analysis of a 3-PSP spatial parallel manipulator (چکیده)
10 - Position and stiffness analysis of a new asymmetric 2PRR–PPR parallel CNC machine (چکیده)
11 - An investigation on stiffness of a 3-PSP spatial parallel mechanism with 1 flexible moving platform using invariant form (چکیده)
12 - تحلیل سینماتیک معکوس و مستقیم یک روبات موازی صفحه ای جدید برای استفاده در فرز CNC پنج محوره با ساختاری ترکیبی (چکیده)