بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bahareh Khatib Astaneh


موارد یافت شده: 17

1 - Prediction of times to failure of censored units under generalized progressive hybrid censoring scheme (چکیده)
2 - Estimation and prediction based on record statistics in the presence of an outlier (چکیده)
3 - Estimation and prediction in the presence of an outlier under Type-II censoring (چکیده)
4 - Best linear unbiased and invariant reconstructors for the past records (چکیده)
5 - Reconstruction of the past observations: A review study (چکیده)
6 - Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model (چکیده)
7 - On performance of reconstructed middle order statistics in exponential distribution (چکیده)
8 - Bayesian reconstruction of the missing failure times in exponential distribution (چکیده)
9 - بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای (چکیده)
10 - Reconstruction of Order Statistics in Exponential Distribution (چکیده)
11 - On the Nonparametric Inference in the Exponentiated Models Based on Complete Samples and Extreme Order Statistics (چکیده)
12 - A Note on Type II Censored Data (چکیده)
13 - آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی (چکیده)
14 - Nonparametric confidence intervals and tolerance limits based on minima and maxima (چکیده)
15 - Nonparametric Confidence Intervals and Tolerance Limits Based on Minima and Maxima (چکیده)
16 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
17 - Outer and inner confidence intervals based on extreme order statistics in a proportional hazard model (چکیده)