بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Nasiri


موارد یافت شده: 10

1 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
2 - Effect of alumina percentage on size and superparamagnetic properties of Ni-Al2O3 nanocomposite synthesized by solution combustion (چکیده)
3 - Applying FeAl coating on the low carbon steel substrate through selfpropagation high temperature synthesis (SHS) process (چکیده)
4 - Fast Prepared Ni-Al2O3 Nanocomposi te Thro ugh Solution Combustion Synthesis (چکیده)
5 - Role of fuel/oxidizer ratio on the synthesis conditions of Cu–Al2O3 nanocomposite prepared through solution combustion synthesis (چکیده)
6 - In situ synthesis of Nanoparticle reinforced metal matrix composite coating by combustion synthesis (چکیده)
7 - تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
8 - Formation of metal matrix composite reinforced withNano sized Al2O3 + Ni-Al intermetallics during coating of Al substrate via Combustion synthesis (چکیده)
9 - One-step fabrication of Cu–Al2O3 nanocomposite via solution combustion synthesis route (چکیده)
10 - بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس (چکیده)