بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Ekhteraei Toussi


موارد یافت شده: 76

1 - تاثیر انحنای میکروتیر و الکترود بر ناپایداری‌های جذب و اسنپ-ترو (چکیده)
2 - A survey of stability in curved-beam/curved-electrode MEMS element (چکیده)
3 - Pull-In and Snap-Through Analysis of Electrically Actuated Viscoelastic Curved Microbeam (چکیده)
4 - بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک (چکیده)
5 - Delamination analysis in composite root of a carbon-layer rein-forced wind turbine blade (چکیده)
6 - Damping capacity in pseudo-elastic and ferro-elastic shape memory alloy-reinforced hybrid composite beam (چکیده)
7 - Analytical layerwise solution of nonlinear thermal instability of SMA hybrid composite beam under nonuniform temperature condition (چکیده)
8 - Layerwise/FSDT comparative studies on nonlinear transient response of SMA hybrid composite beam (چکیده)
9 - A nonlinear study on structural damping of SMA hybrid composite beam (چکیده)
10 - تحلیل شبه‌خزشی پدیده رچتینگ در مخزن استوانه‌ای جدار ضخیم تحت بار متناوب فشاری (چکیده)
11 - بررسی پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل خزشی شبه‌نورتونی (چکیده)
12 - بررسی تاثیر فشار داخلی و ضخامت مخازن استوانه‌ای جدار‌ضخیم روی کرنش‌های رچتینگ تحت بار سیکلی فشاری به کمک روش شبه‌خزشی (چکیده)
13 - بررسی تاثیر سرعت چرخشی و ابعاد بر پدیده‌ی رچتینگ در دیسک تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل شبه‌نورتونی (چکیده)
14 - Time dependent creep analysis in thick FGM rotating disk with two-dimensional pattern of heterogeneity (چکیده)
15 - تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیر خطی خواص (چکیده)
16 - تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند (چکیده)
17 - Compressive residual stress field in functionally graded material rotating disc under thermo-mechanical loading (چکیده)
18 - Parametric studies on elastoplastic buckling of rectangular FGM thin plates (چکیده)
19 - Exact solution of thermal buckling and post buckling of composite and SMA hybrid composite beam by layerwise theory (چکیده)
20 - Numerical creep analysis of FGM rotating disc with GDQ method (چکیده)
21 - تاثیر دما و نحوه توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک های دوار مدرج تابعی (چکیده)
22 - Exact stress and deformation analysis in elastoplastic Ramberg-Osgood beam (چکیده)
23 - حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستو پلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی (چکیده)
24 - تحلیل فرکانسی تیر کامپوزیتی آلیاژ حافظه‌دار روی بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از چهار نظریه مهندسی تیر (چکیده)
25 - Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 (چکیده)
26 - تاثیر خزش روی ترک های سطحی محیطی در جداره مخازن استوانه ای تحت فشار (چکیده)
27 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
28 - تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها (چکیده)
29 - General thermo-elastic solution of radially heterogeneous, spherically isotropic rotating sphere (چکیده)
30 - تحلیل ارتعاشات آزاد تیر انعطاف پذیر با الیاف حافظه دار روی بستر الاستیک پاسترناک براساس میدان های مختلف تغییر شکل تیر (چکیده)
31 - بررسی ارتعاشات آزاد تیرکامپوزیتی با الیاف حافظه¬دار روی بستر الاستیک وینکلر براساس نظریه تیر تیموشنکو (چکیده)
32 - مدل¬سازی تحلیلی-محاسباتی برای آزمون خستگی تسمه¬های آلومینیومی دارای روزنه تقویت شده با اتصال پیچ و انبساط سرد (چکیده)
33 - تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت (چکیده)
34 - Elastoplastic torsion of hollow FGM circular shaft (چکیده)
35 - تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ (چکیده)
36 - تحلیل الاستوپلاستیک ترک مایل در سطح داخلی مخزن استوانه ای تحت فشار (چکیده)
37 - بررسی روش های عددی در شبیه سازی پدیده ی تورق در کامپوزیت های لایه ای (چکیده)
38 - تاثیر پارامترهای اتصال بر میدانهای تنشی جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی (چکیده)
39 - Axisymmetric Elastoplasticity of a Temperature-Sensitive Functionally Graded Cylindrical Vessel (چکیده)
40 - Structural analysis for the autofrettage of FGM cylindrical vessels (چکیده)
41 - بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
42 - میدان های تنش‌های پسماند در دیسک‌ دوار ساخته شده از ماده مدرج تابعی (چکیده)
43 - Solutions to the problem of thermomechanical yielding in functionally graded material cylindrical vessels (چکیده)
44 - Plastic limit speed of FGM disc due to the variation of temperature and material composition (چکیده)
45 - اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM (چکیده)
46 - Elasto-Plastic Axisymmetric Thermal Stress Analysis of Functionally Graded Cylindrical vessels (چکیده)
47 - تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی (چکیده)
48 - تحلیل مغناطیسی‌حرارتی تنش در استوانه جدار ضخیم چرخان با توزیع ناهمگنی مدرج (چکیده)
49 - تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد (چکیده)
50 - تاثیر اندازه و چگالی ذرات بر جداسازی لرزشی مواد دانه ای (چکیده)
51 - بررسی جریان توده های دانه ای در دهانه مخروطی به روش عناصر مجزا (چکیده)
52 - Elasto-plastic deformation analysis of rotating disc beyond its limit speed (چکیده)
53 - Modelling and robust control of a soft robot based on conjugated polymer actuators (چکیده)
54 - Frequency analysis for a Timoshenko beam located on an elastic foundation (چکیده)
55 - شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر (چکیده)
56 - Axisymmetric yielding of functionally graded spherical vessel under thermo-mechanical loading (چکیده)
57 - تحلیل خزشی دیسکهای دوار با ضخامت متغیر (چکیده)
58 - Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
59 - An enhanced iterative method for inverse structural problems (چکیده)
60 - Microdynamic analysis of oscillating transportation of particles (چکیده)
61 - ّFluidization in a vibrated column of spherical particles (چکیده)
62 - بررسی پدیده سیالی شدن در ستون مرتعش ذرات (چکیده)
63 - مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش (چکیده)
64 - Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
65 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
66 - تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS (چکیده)
67 - بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای (چکیده)
68 - تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی (چکیده)
69 - مدلسازی الاستوپلاستیک برای رشد ترک خستگی در ریل (چکیده)
70 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)
71 - تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای (چکیده)
72 - اثر سرعت پرسکاری روی نیروی پرس (چکیده)
73 - Stress Analysis around Crack Tip under Elasto-Plasto-Creep Conditions Using Element Free Galerkin Method (تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان) (چکیده)
74 - Analysis of Elasto-Plastic Plane Cracked Problems Using Element Free Galerkin Method (تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان) (چکیده)
75 - تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای (چکیده)
76 - Elasto-plastic element-free Galerkin method (چکیده)