بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamidreza Mosaddegh


موارد یافت شده: 20

1 - A Novel Highly Efficient Torque Sharing Algorithm for Dual Stator Winding Induction Machines for Various Speed Regions (چکیده)
2 - High-Efficient Nonlinear Control for Brushless Doubly-Fed Induction Machines (چکیده)
3 - Model‐based online efficiency control of induction motor drives based on nonlinear technique (چکیده)
4 - Maximum Torque Per Total Ampere Strategy for Vector-Controlled Brushless Doubly Fed Induction Machine Drive Taking Iron Loss Into Account (چکیده)
5 - MTPA Strategy for Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drive (چکیده)
6 - A Non-Linear Technique for MTPA-Based Induction Motor Drive Considering Iron Loss and Saturation Effects (چکیده)
7 - Generalized Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Taking Magnetic Saturation and Iron Loss Into Account (چکیده)
8 - Online MTPTA and MTPIA Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives (چکیده)
9 - Modeling and Dynamic Performance Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Considering Iron Loss (چکیده)
10 - Online maximum torque per ampere control for induction motor drives considering iron loss using input–output feedback linearisation (چکیده)
11 - Stator Flux Oriented Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives Based on Maximum Torque per Total Ampere Strategy (چکیده)
12 - Direct Torque and Flux Control of Dual Stator Winding Induction Motor Drives based on Emotional Controller (چکیده)
13 - Lyapunov-Based Input-Output Feedback Linearization Control of Induction Motor drives Considering Online MTPA Strategy and Iron Loss (چکیده)
14 - Online Maximum Torque per Power Losses Strategy for Indirect Rotor Flux Oriented Control based Induction Motor Drives (چکیده)
15 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
16 - Optimal Design of a Single-Phase TwoValue Capacitor Induction Motor with Fan Load (چکیده)
17 - کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر (چکیده)
18 - Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach (چکیده)
19 - Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications (چکیده)
20 - Optimal economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using linear and nonlinear module models based on Genetic Algorithm (چکیده)