بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Ali Azarnoosh


موارد یافت شده: 27

1 - Asymptotic behaviors of the Lorenz curve for left truncated and dependent data (چکیده)
2 - Central Limit Theorem for ISE of Kernel Density Estimators in Censored Dependent Model (چکیده)
3 - برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی (چکیده)
4 - Asymptotic behaviors of the Lorenz curve and Gini index in sampling from a length-biased distribution (چکیده)
5 - The almost sure convergence of weighted sums of negatively dependent random variables (چکیده)
6 - The Strong Law of Large Numbers for Negatively Dependent Generalized Gaussian Random Variables (چکیده)
7 - Asymptotic Behaviors of the Lorenz Curve for Censored Data Under Strong Mixing (چکیده)
8 - Aspects of Dependence in Cuadras–Auge Family (چکیده)
9 - Strong Gaussian approximations of product-limit and quantile processes for truncated data under strong mixing (چکیده)
10 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
11 - Almost Sure Convergence of Two-Dimensional Distribution Function Under Negative Association (چکیده)
12 - Asymptotic normality of the truncation probability estimator for truncated dependent data (چکیده)
13 - Asymptotic expansion for ISE of kernel density estimators under censored dependent model (چکیده)
14 - Exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
15 - An exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
16 - Laws of large numbers for random linear programs with associated sequences (چکیده)
17 - Maximal inequalities for associated random variables (چکیده)
18 - Probability inequalities for sums of negatively dependent random variables (چکیده)
19 - A Note on the Strong Law of Large Numbers (چکیده)
20 - On the complete convergence of weighted sums for dependent (چکیده)
21 - Laws of Large Numbers for Random Linear Programs under Dependent Models (چکیده)
22 - Central Limit Theorem for Integrated Square Error of Kernel Hazard Estimator under Censored Dependent Model (چکیده)
23 - Strong uniform convergence rate of kernel conditional quantile estimator under random censorship for a-mixing random variables (چکیده)
24 - Strong convergence of weighted sums for negatively orthant dependent random variables (چکیده)
25 - Central limit theorem for integrated square error of kernel hazard estimator under censored dependent model (چکیده)
26 - on the law of large numbers for negatively dependent random variablles (چکیده)
27 - marcinkiewicz_type strong law of large numbers for double arrays of negatively dependent random vari (چکیده)