بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Eskandari


موارد یافت شده: 13

1 - Controlling refractive index of transformation-optics devices via optical path rescaling (چکیده)
2 - Extended two dimensional transformation optics for reflection suppression (چکیده)
3 - Design of Nonmagnetic All-mode Waveguide Coupler with Perfect Transmission Using Transformation Optics (چکیده)
4 - Waveguide tapering using Conformal transformation optics for ideal transmission (چکیده)
5 - Elliptical generalized Maxwell fish-eye lens using conformal mapping (چکیده)
6 - Transformation optics for perfect two-dimensional non-magnetic all-mode waveguide couplers (چکیده)
7 - Strengthening of Two-way RC Slabs with Central Opening (چکیده)
8 - Design of polarization splitting devices with ideal transmission and anisotropy considerations (چکیده)
9 - Reflectionless design of a nonmagnetic homogeneous optical waveguide coupler based on transformation optics (چکیده)
10 - Reflectionless compact nonmagnetic optical waveguide coupler design based on transformation optics (چکیده)
11 - Design of reflectionless non-magnetic homogeneous polarization splitters with minimum anisotropy based on transformation electromagnetics (چکیده)
12 - Non-reflecting non-magnetic homogeneous polarization splitter and polarization deflector design based on transformation electromagnetics (چکیده)
13 - Design and simulation of polarization transformers using transformation electromagnetics (چکیده)