بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Iman Khosravi


موارد یافت شده: 12

1 - Nano-sized NiLa2O4 spinel–NaBH4-mediated reduction of imines to secondary amines (چکیده)
2 - The first mixed-ligand coordination compound involving 8-aminoquinoline and pyridine-2,6-dicarboxylate: synthesis, X-ray crystal structure, and DFT studies (چکیده)
3 - Fabrication of nano Delafossite LiCo0.5Fe0.5O2 as the new adsorbent in efficient removal of reactive blue 5 from aqueous solutions (چکیده)
4 - New Oxo Centered Basic p-Chlorobenzoate Bridging Heterotrinuclear Complex, [Cr2MnO(C7H4O2Cl)6(Py)3]C7H5O2Cl: Synthesis, X-ray Crystal Structure, and Theoretical DFT Study (چکیده)
5 - Synthesis, characterization and application of nano-sized Co2CrO4 spinel catalyst for selective oxidation of sulfides to sulfoxides (چکیده)
6 - Preparation of nanospinels NiMnxFe2−xO4 using sol–gel method and their applications on removal of azo dye from aqueous solutions (چکیده)
7 - Synthesis and characterization of novel oxo-bridged, trinuclear mixed-metal complexes of Cr(III) and Fe(III) (چکیده)
8 - Fabrication of nanospinel ZnCr2O4 using sol–gel method and its application on removal of azo dye from aqueous solution (چکیده)
9 - Preparation and Characterization of Novel Complexes [Cr2Co(O)(C7H4O2Cl)6(Py)3] NO3 and [Fe2Mn(O)(C7H4O2C1)6 (Py)3]N03 (چکیده)
10 - The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province (چکیده)
11 - Synthesis and crystallography of a new oxo-bridge complex Cr, Mn, with p-chloro benzoate ligand (چکیده)
12 - Synthesiz and characterization analysis of new oxo-bridged , trimer of mixed-metal complexes with acrylic acid (چکیده)