بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kamaledin Ghiasi Shirazi


موارد یافت شده: 33

1 - Revisiting 2–3 red–black trees with a pedagogically sound yet efficient deletion algorithm: parity-seeking (چکیده)
2 - ارائه چارچوبی جامع از ویژگی های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی:یک مرور نظام مند (چکیده)
3 - Neural Generalization of Multiple Kernel Learning (چکیده)
4 - Deep-learning Method for the Prediction of Three-Dimensional Dose Distribution for Left Breast Cancer Conformal Radiation Therapy (چکیده)
5 - A Multi-prototype Capsule Network for Image Recognition with High Intra-class Variations (چکیده)
6 - Online learning of positive and negative prototypes with explanations based on kernel expansion (چکیده)
7 - Meta-Learning for Medium-shot Sparse Learning via Deep Kernels (چکیده)
8 - نگاشت ویژگی صریح دقیق متناهی‌البعد برای توابع هسته (چکیده)
9 - Prototype-Based Interpretation of the Functionality of Neurons in Winner-Take-All Neural Networks (چکیده)
10 - Vision-Based Obstacle Avoidance in Drone Navigation using Deep Reinforcement Learning (چکیده)
11 - Learning 2D Gabor filters by infinite kernel learning regression (چکیده)
12 - PowerLinear Activation Functions with application to the first layer of CNNs (چکیده)
13 - Improving the backpropagation algorithm with consequentialism weight updates over mini-batches (چکیده)
14 - Randomized non-linear PCA networks (چکیده)
15 - Microaneurysm detection in fundus images using a two-step convolutional neural network (چکیده)
16 - Generalizing the Convolution Operator in Convolutional Neural Networks (چکیده)
17 - Convolutional kernel networks based on a convex combination of cosine kernels (چکیده)
18 - Competitive Cross-Entropy Loss: A Study on Training Single-Layer Neural Networks for Solving Nonlinearly Separable Classification Problems (چکیده)
19 - Modeling Intra-label Dynamics and Analyzing the Role of Blank in Connectionist Temporal Classification (چکیده)
20 - تقریب هسته کانولوشنی با استفاده از قضیه بوچنر (چکیده)
21 - بهبود عملکرد طبقه‌بند زمانی اتصال‌گرا با یادگیری دینامیک درون برچسبی و استفاده از اطلاعات بخش‌بندی نادقیق (چکیده)
22 - Modeling intra-label dynamics in connectionist temporal classification (چکیده)
23 - بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی (چکیده)
24 - Efficient Implementation of a Generalized Convolutional Neural Networks based on Weighted Euclidean Distance (چکیده)
25 - تعمیم شبکه‌های عصبی تک‌لایه با الگو‌های صریح مثبت و منفی (چکیده)
26 - آموزش شبکه تک‌لایه با مدل فاصله اقلیدسی نورون در مسئله دسته‌بندی چندکلاسه (چکیده)
27 - تعمیم عصبی یادگیری چندگانه هسته (چکیده)
28 - RSCM technology for developing runtime-reconfigurable telecommunication applications (چکیده)
29 - تشخیص حالت دست با استفاده از میدان تصادفی شرطی پنهان پنجره ای با پارامترهای مشترک (چکیده)
30 - Training LDCRF model on unsegmented sequences using Connectionist Temporal Classification (چکیده)
31 - A two stage learning method for protein-protein interaction prediction (چکیده)
32 - Omnidirectional edge detection (چکیده)
33 - Learning Translation Invariant Kernels for Classification (چکیده)