بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kazemi B


موارد یافت شده: 13

1 - واکاوی تعهدات بر ذمه ی میت در حقوق ایران (چکیده)
2 - Experimental investigation on thermal conductivity of medical nanofluid based on functionalized single-wall carbon nanotube and conjugated cisplatin (چکیده)
3 - Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation (چکیده)
4 - Comparison of three different protocols for synthesis of one formulation based on functionalized single-wall carbon nanotubes and conjugated cisplatin (چکیده)
5 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PARAMETERS AFFECTING NANOFLUID EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY (چکیده)
6 - Identification of the Key Variables on Thermal Conductivity of CuO Nanofluid by a Fractional Factorial Design Approach (چکیده)
7 - Thermal optimization of combined heat and power (CHP) systems using nanofluids (چکیده)
8 - واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی (چکیده)
9 - A numerical study on convective heat transfer of Al2O3/water, CuO/water and Cu/water nanofluids through square cross-section duct in laminar flow (چکیده)
10 - Adaptive QoS scheduling in wireless cellular networks (چکیده)
11 - Molecular Identification of ovine theileria species in ferdos (south khorasan province) east of Iran. (چکیده)
12 - Identification and differentiation of ovine theileria species on zabol (sistan and baloochestan) province south east of Iran. (چکیده)
13 - Neighbor Based Topology Control Protocol for Prolonging the Lifetime of Ad Hoc Networks (چکیده)