بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kazempoor


موارد یافت شده: 13

1 - Prevalence of Shiga toxin-producing and enteropathogenic Escherichia coli in slaughtered camels in Iran (چکیده)
2 - Component-based perfect replacement optimizations for series and parallel systems consisting of repairable dependent components (چکیده)
3 - Statistical inferences for the Weibull distribution under adaptive progressive type-II censoring plan and their application in wind speed data analysis (چکیده)
4 - Stress strength estimation for a new modified Weibull distribution and its applications (چکیده)
5 - The Conditional Estimation for related Weibull parameters Under Type-II Censoring (چکیده)
6 - Bounds for CDFs of Order Statistics Arising from INID Random Variables (چکیده)
7 - Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics (چکیده)
8 - Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
9 - Modeling of S wave, P Wave velocity and petrographic properties: Case study on sandstones in Pestehleigh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
10 - Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas (چکیده)
11 - مطالعات کانه زایی، سیالات درگیر، ژئوشیمی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی IP/RS منطقه فریزی، شمال شرقی ایران (چکیده)
12 - تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد (چکیده)
13 - زمین¬شناسی، کانی¬سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی فریزی، شمال غرب مشهد،خراسان رضوی (چکیده)