بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi


موارد یافت شده: 11

1 - Organic and inorganic elicitors enhance in vitro regeneration of Rosa canina (چکیده)
2 - Morpho-Physiological Responses of Halophyte Climacoptera crassa to Salinity and Heavy Metal Stresses in In Vitro Condition (چکیده)
3 - ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
4 - Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks (چکیده)
5 - Clonal Propagation of Gypsophila aretioides, an Ideal Rock Garden Plant Species (چکیده)
6 - A simple and efficient micropropagation protocol for New Guinea Impatiens (Impatiens hawkeri) (چکیده)
7 - Seed Germination of Climacopteracrassa, a potential native bedding plant, under Salinity, Drought and Heavy Metal Stresses (چکیده)
8 - Optimization of the micro-propagation protocol of two native rose species of Iran (Rosa canina and Rosa beggeriana). (چکیده)
9 - ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum (چکیده)
10 - The effect of medium and plant growth regulators on micropropagation of Rosa canina (چکیده)
11 - Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition (چکیده)