بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Akbari


موارد یافت شده: 13

1 - Effect of Adding Nano Size Silica on Setting Time and Porosity of Mineral Trioxide Aggregate (چکیده)
2 - A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming (چکیده)
3 - Distributed finite-time control for arbitrary switched nonlinear multi-agent systems: an observer-based approach (چکیده)
4 - Fatigue resistance of monolithic CAD/CAM ceramic crowns on human premolars (چکیده)
5 - Optimal Control of Piecewise Affine Systems (چکیده)
6 - مباحثی در کنترل بهینه سیستمهای قطعه ای آفین (چکیده)
7 - اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی (چکیده)
8 - بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (چکیده)
9 - Blastability evaluation for rock mass fragmentation in Iran central iron ore mines (چکیده)
10 - بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (چکیده)
11 - Assessment and Classification of Rock Mass Properties in Iran Central Iron Ore Mines (چکیده)
12 - پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) (چکیده)
13 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)