بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Mohammadi


موارد یافت شده: 16

1 - Energy and entropy generation analyses of a nanofluid-based helically coiled pipe under a constant magnetic field using smooth and micro-fin pipes: Experimental study and prediction via ANFIS model (چکیده)
2 - Electronic chipset thermal management using a nanofluid-based mini-channel heat sink: An experimental study (چکیده)
3 - Heat transfer enhancement of conventional aluminum heat sinks with an innovative, cost-effective, and simple chemical roughening method (چکیده)
4 - A new design of liquid-cooled heat sink by altering the heat sink heat pipe application: Experimental approach and prediction via artificial neural network (چکیده)
5 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
6 - بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی (چکیده)
7 - بررسی عددی انتقال حرارت جریان داخلی نانوسیال با استفاده از مدل دو مولفه ای بونگیورنو (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت در لوله مارپیچ (چکیده)
9 - An optimization of heat transfer of nanofluid flow in a helically coiled pipe using Taguchi method (چکیده)
10 - Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method (چکیده)
11 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری (چکیده)
12 - Generalized Variant Support Vector Machine (چکیده)
13 - Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field (چکیده)
14 - Influence of accompanying anions on supramolecular assembly and coordination geometry in HgII complexes with 8-aminoquinoline: experimental and theoretical studies (چکیده)
15 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)
16 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)