بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Mohammadi


موارد یافت شده: 19

1 - On the performance of a latent heat thermal storage unit integrated with a helically coiled copper tube and organic phase change materials: A lab-scale experimental study (چکیده)
2 - Improving Thermal Management of CPU by Surface Roughening of Heat Sinks (چکیده)
3 - Cooling enhancement of portable computers processor by a heat pipe assisted with phase change materials (چکیده)
4 - Energy and entropy generation analyses of a nanofluid-based helically coiled pipe under a constant magnetic field using smooth and micro-fin pipes: Experimental study and prediction via ANFIS model (چکیده)
5 - Electronic chipset thermal management using a nanofluid-based mini-channel heat sink: An experimental study (چکیده)
6 - Heat transfer enhancement of conventional aluminum heat sinks with an innovative, cost-effective, and simple chemical roughening method (چکیده)
7 - A new design of liquid-cooled heat sink by altering the heat sink heat pipe application: Experimental approach and prediction via artificial neural network (چکیده)
8 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
9 - بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی (چکیده)
10 - بررسی عددی انتقال حرارت جریان داخلی نانوسیال با استفاده از مدل دو مولفه ای بونگیورنو (چکیده)
11 - بررسی آزمایشگاهی بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت در لوله مارپیچ (چکیده)
12 - An optimization of heat transfer of nanofluid flow in a helically coiled pipe using Taguchi method (چکیده)
13 - Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method (چکیده)
14 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری (چکیده)
15 - Generalized Variant Support Vector Machine (چکیده)
16 - Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field (چکیده)
17 - Influence of accompanying anions on supramolecular assembly and coordination geometry in HgII complexes with 8-aminoquinoline: experimental and theoretical studies (چکیده)
18 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)
19 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)