بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Maleki


موارد یافت شده: 9

1 - Investigating the survival of microencapsulated Lactobacillus acidophilus in double emulsion with Persian gum during storage and digestive simulating conditions (چکیده)
2 - Titanium dioxide nanoparticles as multifunctional surface-active materials for smart/active nanocomposite packaging films (چکیده)
3 - The impact of cold plasma innovative technology on quality and safety of refrigerated hamburger: Analysis of microbial safety and physicochemical properties (چکیده)
4 - Biodegradable Nanocomposite Film Based on Carboxymethyl Cellulose/Persian Gum Containing TiO2 and Fennel Essential Oil: Investigation of Chemical, Antimicrobial, and Sensory Properties on Rainbow Trout Fillet (چکیده)
5 - Optimization of a biodegradable packaging film based on carboxymethyl cellulose and Persian gum containing titanium dioxide nanoparticles and Foeniculum vulgare essential oil using response surface methodology (چکیده)
6 - بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
7 - توکسین های میکربی در فرآوردههای لبنی و اهمیت آنها در بهداشت عمومی (چکیده)
8 - Hot air drying kinetics of novel functional carrot snack: Impregnated using polyphenolic rich osmotic solution with ultrasound pretreatment (چکیده)
9 - مروری بر اهمیت و دانش بسته بندی نان (چکیده)