بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammadreza Kalateh


موارد یافت شده: 11

1 - Energy, exergy, and entropy generation analyses of a water-based photovoltaic thermal system, equipped with clockwise counter-clockwise twisted tapes: An indoor experimental study (چکیده)
2 - بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی تاثیر استفاده از مانع نوارتابیده منتخب بر عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
3 - A three-dimensional numerical study of the effects of various twisted tapes on heat transfer characteristics and flow field in a tube: Experimental validation and multi-objective optimization via response surface methodology (چکیده)
4 - An Experimental Study on the Effect of EGR and Engine Speed on CO and HC Emissions of Dual Fuel HCCI Engine (چکیده)
5 - An Experimental Study on the Effect of Premixed and Equivalence Ratios on CO and HC Emissions of Dual Fuel HCCI Engine (چکیده)
6 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای (چکیده)
8 - AN EPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF EGR AND EQUIVALENCE RATIO ON CO AND SOOT EMISSIONS OF DUAL FUEL HCCI ENGINE (چکیده)
9 - AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF ENGINE SPEEDS VARIATION ON PREMIXED RATIO, EQUVALENCE RATIO AND EMISSIONS OF DUAL FUEL HCCI ENGINE (چکیده)
10 - An experimental study on the effect of EGR and engine speed on CO and HC emissions of dual fuel HCCI engine (چکیده)
11 - An experimental study on the effect of premixed and equivalence ratios on CO and HC emissions of dual fuel HCCI engine (چکیده)