بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nader Rahbar


موارد یافت شده: 9

1 - An experimental investigation on productivity and performance of a new improved design portable asymmetrical solar still utilizing thermoelectric modules (چکیده)
2 - Estimation of convective heat transfer coefficient and water-productivity in a tubular solar still – CFD simulation and theoretical analysis (چکیده)
3 - اثر دمای شیشه بر ضریب انتقال حرارت و میزان تولید انتروپی درون آب شیرین‌کن خورشیدی به کمک حل عددی (چکیده)
4 - Estimation of convective heat transfer coefficient in a single-slope solar still: a numerical study (چکیده)
5 - Productivity estimation of a single-slope solar still: Theoretical and numerical analysis (چکیده)
6 - آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها (چکیده)
7 - شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین (چکیده)
8 - Experimental study of a novel portable solar still by utilizing the heatpipe and thermoelectric module (چکیده)
9 - Utilization of thermoelectric cooling in a portable active solar still — An experimental study on winter days (چکیده)