بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reihaneh Noorbakhsh


موارد یافت شده: 13

1 - Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other Nuts (چکیده)
2 - ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند (چکیده)
3 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
4 - PCR-based Identification of Aflatoxigenic Fungi Associated with Iranian Saffron (چکیده)
5 - Effect of somatic cell count on milk composition (چکیده)
6 - Cloning, Expression, Characterization, and Computational Approach for Cross-Reactivity Prediction of Manganese Superoxide Dismutase Allergen from Pistachio Nut (چکیده)
7 - Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in Vitro (چکیده)
8 - pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron (چکیده)
9 - Determining total sulfur dioxide residue in main raisin varieties (چکیده)
10 - Effect of age at fi rst calving on milk production and days open in fi rst-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
11 - Analysis of productive life in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
12 - Milk quality improvement in Iran (چکیده)
13 - بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازی (چکیده)