پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (45-56)

عنوان : ( ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند )

نویسندگان: معصومه مهربان سنگ آتش , محبوبه سرابی جماب , رضا کاراژیان , ریحانه نوربخش , فرحناز قلاسی , امیر صالح وثوق , محمد محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از معایب دوغ که باعث کاهش زمان ماندگاری و بازار پسندی آن می گردد تغییر عطر وطعم و بادکردگی محصول در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها می باشد. این پژوهش با هدف تعیین منابع آلودگی میکروبی در طول تولید دوغ در سه کارخانه فرآورده های لبنی واقع در شهر مشهد انجام شد. نمونه ها از 16 نقطه کنترلی مختلف از ابتدا تا انتهای خط تولید جمع آوری شد. نمونه برداری در سه زمان از هر کارخانه انجام گردید. آزمونهای میکروبی نمونه ها برای تعیین شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی، کلی فرم ها، باکتریهای سرماگرا، باکتریهای لاکتیک اسید و مخمرها مطابق استاندارد های ملی انجام گردید.

کلمات کلیدی

, دوغ ایرانی, آلودگی میکروبی, باد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024080,
author = {مهربان سنگ آتش, معصومه and سرابی جماب, محبوبه and کاراژیان, رضا and نوربخش, ریحانه and فرحناز قلاسی and امیر صالح وثوق and محسن زاده, محمد},
title = {ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2011},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-515X},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {دوغ ایرانی، آلودگی میکروبی، باد کردگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند
%A مهربان سنگ آتش, معصومه
%A سرابی جماب, محبوبه
%A کاراژیان, رضا
%A نوربخش, ریحانه
%A فرحناز قلاسی
%A امیر صالح وثوق
%A محسن زاده, محمد
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2011

[Download]